להלן הבהרות בעניין תנאים כלליים במסגרת שירות הלקוחות

חברת זיז עושה את מירב המאמצים לספק שירות ברמה הגבוהה ביותר ללקוחותיה אך יחד עם זאת כבכל תהליך ייצור ישנו מקום לעיכובים ובעיות בייצור אשר אינן באפשרותנו לצפות וכמו כן אינם תלויים בהכרך בנו כיצרן אלא, לרוב, בספקים חיצוניים.

לאור האמור לעיל להלן התנאים הכלליים:

1.אופן ביצוע ההזמנה

המוכרת מסכימה למכור לרוכש את המוצרים והשירותים המפורטים בהזמנת העבודה  (“הזמנת העבודה”) או בכל מסמך אחר המצורף להזמנת העבודה וכן כל מסמך שהזמנת העבודה מפנה אליו “), להלן”המוצרים אשר הוזמנו ונרכשו על ידי הרוכש”).

לאחר אישור בכתב של הזמנת רכש במלואה על ידי המוכרת יחד עם הזמנת הרכש או אישור ההזמנה וכל מסמך אחר המצורף ו/או המופנה באחד המסמכים האמורים הזמנת עבודה  “להלן יחד מסמכי הזמנת העבודה”) יהוו את ההסכם לפיו המוכרת תייצר, תמכור ותספק לרוכש את המוצרים, והרוכש יקבל את המוצרים וישלם עבורם (“ההסכם”).

כל תנאי ששונה, נוסף או תוקן, כל תנאי אחר או כל תיקון בהסכם זה, לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב ובחתימת נציג מורשה של המוכרת והרוכש או אם נחתם הסכם חדש בין הצדדים המסדיר את מכירת המוצרים, וקבלת הזמנת הרכש ו/או קבלת תשלום על ידי המוכרת לא ייחשבו כהסכמה לכל תנאי אחר כאמור.

 1. זמני ההספקה

הסטנדרטים של החברה הינם 60 ימים.

זמן האספקה סטנדרטי הינו 60 ימי עבודה/עסקים מלאים אשר לא כוללים סופי שבוע וחגים

זמן ספירת הימים הינו ממועד החתימה על מסמך הזמנה של החברה או לחילופין הזמנת רכש/הצעת מחיר של הלקוח

 1. כוח עליון

המוכרת תהא פטורה ולא תחוב במובן כלשהו בגין אי-ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה, אם הביצוע הופרע, עוכב או נמנע, במישרין או בעקיפין, בגין סיבה מחוץ לשליטתה הסבירה, כגון, בין היתר, שריפה, פיצוץ, תקלות בציוד או מכשור לא צפויות, צו או פעולה של ממשלה כלשהי, זרה, לאומית או מקומית, מלחמה, שביתה, השבתה או סכסוך עבודה אחר, או מעשה שמיים אחר, או כל עילה דומה או בלתי-דומה אחרת אשר אינה בשליטתה הסבירה של המוכרת בעת חתימתו של הסכם זה.

 1. תנאים מיוחדים
 2. כמו כן בשל יחידנותה ואופי החברה יתכנו עיכובים בזמן ההספקה בשל מקרים נוספים אשר אינם ניתנים לשליטה כגון:
  1. מורכבות העבודה/ או הכמות
  2. תקלות ייצור
  3. עיכוב בהספקת חומרי גלם :מספקים חיצוניים בארץ/חו”ל/הלקוח
  4. עיכוב הספקת עבודה מקבלני משנה
 1. עיכוב בהכנסת העבודה מהצעת המחיר עד חתימת הזמנה
 2. מתן קדימות לייצור מבצעי גבוהה כגון: יחידות חילוץ, משרד הביטחון ויחידות טקטיות.
 1. מגבלות ייצור

בייצור מוצרי טקסטיל לעולם יתכנו שינויים או סטיות או אי דיוקים בגבולות הסביר אשר אינם משפיעים על נראות או השימוש במוצר.

ישנה אחריות יצרן על התפרים וליקויים חמורים אשר מונעים שימוש המוצר והחברה מתחייבת לספק מוצר תקין שימושי ובטיחותי ללקוח.

 1. החזרים

בשל מהות עיסוק החברה לא ניתן להחזיר מוצרים מהקטגוריות הבאות:

 1. מוצרי בטיחות והרמה
 2. פיתוח מוצר בהזמנה
 3. מוצרי חילוץ
 4. מוצרים בהזמנה אישית
 1. מוצרים בהזמנה אישית

במקרים בהם המוצרים אינם  “מוצרי מדף”  אצל המוכרת, הרוכש מצהיר כי המוצרים הוזמנו ויוצרו על ידי המוכרת בהתאם לדרישות, לצרכים ומפרטים הספציפיים של הרוכש. כל ביטול של הזמנה או משלוח כאמור, או הפרה של התנאים הכלליים בקשר להזמנה או משלוח כאמור יגרום לנזק משמעותי עבור המוכרת בקשר עם המוצרים או המשלוח. במקרה כזה, הרוכש ישפה את המוכרת כנגד כל נזק שייגרם לה, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן רווחים.

 1. לאחר קבלת הודעה מהמוכרת בדבר מועד האספקה הצפוי, הרוכש רשאי לבקש, לפי שיקול דעתו, שמועד האספקה האמור יידחה בעד חמישה (5) ימי עסקים, ולאחר זמן זה הרוכש יחויב בתשלום על המוצרים ויודיע בכתב למוכרת אם ברצונו לקבל את המוצרים או לאחסן אותם.

      אחסון כאמור ייעשה במקום מאובטח על חשבון הרוכש ובאחריותו הבלעדית.

7. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג (שהן לרבות, אך לא רק, פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחרי, או סוד מסחרי) בין אם רשומות או לא, ובין אם ניתנות לרישום, הינן ויהיו בכל עת בבעלותה המלאה והבלעדית של המוכרת, אין בהסכם זה כדי להוות מכירה או העברה, חלקית או מלאה, של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר למוצרים לרוכש ו/או לצד שלישי כלשהו. למעט אם מצוין אחרת במפורש בהסכם, התמורה בהסכם זה כוללת תמורה אך ורק בגין החומרים וזמן העבודה, ואינה כוללת כל תמורה בגין פיתוח קניין רוחני שיתכן ונדרש לצורך ביצוע הזמנת הרכש. בהתאם לכך, כל זכות קניין רוחני, אשר נעשתה, הומצאה או יושמה על ידי המוכרת, בעצמה ו/או ביחד עם אחרים במסגרת ביצוע הזמנת הרכש, אם במקרה או במתכוון, ייחשבו כחלק מהעבודה שהרוכש משלם עבורה, ויהיו כולם קניינה ורכושה הבלעדי של המוכרת. כל המפרטים, תבניות, שרטוטים, תצלומים, דוגמיות ומידע שהמוכרת תספק לרוכש יהיו בבעלותה המלאה של המוכרת, והרוכש לא יחשוף ו/או יעביר לצדדים שלישיים, ללא אישור המוכרת בכתב ומראש. הגבלה זו לעיל תחול במהלך ההתקשרות בין המוכרת לרוכש וכן לאחריה, ללא הגבלת זמן.

לקוחותינו

Shopping cart

0

אין מוצרים בסל הקניות.

ברוכים הבאים לאתר זיז קונספט לכל שאלה ועזרה אנא פנו אלינו 035447218 סגור

Send a message Call us